És important llegir amb atenció el contracte i comprovar que conté les clàusules i condicions mínimes obligatòries per llei. Convé donar-se un període de 48-72 hores per llegir el contracte i negociar-lo.

  • El contingut del contracte de lloguer és la voluntat de les dues parts, no signis res que no reculli les condicions pactades entre les dues parts.
  • El preu i objecte (el que estem llogant) ha de quedar clar en el contracte.
  • La llei estableix una duració mínima del compliment del llogador de 5 anys.
  • El IPC del preu del lloguer només es pot actualitzar després dels 3 anys de contracte i només si es realitzen obres de millor a la finca. La pujada està regulada per la llei.
  • Dret a tempteig: Aquest dret apareix a tots els contractes, és la capacitat d’una persona d’exigir a una altra, en relació a la compra d’un be en concret, que se li vengui a ella pel preu que es tenia acordat amb una tercera persona. És a dir, tens la prioritat de compra sobre el pis que llogues. A més, per llei, el propietari t’ha d’avisar si ven el pis. En alguns contractes se’t fa renunciar a aquest dret. T’hi pots negar.
  • Dret a retracte: Si es produeix una venda en unes condicions de les que nos se’t va informar, tens dret a retracte. Això significa que duran 130 dies el propietari ha de mantenir les condicions de les que et va informar. Passats aquest període pot vendre el pis amb noves condicions.